CIRCULAR FINAL DE CURSO

Estimats pares dels nostres alumnes i alumnes:
Estimados padres de nuestros alumnos y alumnas:

Una vegada conclòs este curs escolar, tenim el gust de posar-nos en contacte amb tots vosaltres i indicar-vos alguns aspectes a tindre en compte per al pròxim curs.
Una vez concluido este curso escolar, tenemos el gusto de ponernos en contacto con todos vosotros e indicaros algunos aspectos a tener en cuenta para el próximo curso.

HORARI DEL CURS 2009 – 2010/ HORARIO DEL CURSO 2009 – 2010

Per a Educació Infantil i Primària les classes començaran el dia 08 de setembre del 2009 (D.M) i finalitzarà el dia 22 de juny del 2010.
Para Educación Infantil y Primaria las clases comenzarán el día 08 de septiembre de 2009 (D.M) y finalizará el día 22 de Junio de 2010.
En setembre i juny l’horari de matí de 9'00 h a 13'00 h.
En septiembre y junio el horario de mañana de 9’00 h a 13’00 h.

Per a Educació Secundària les classes començaran el dia 15 de setembre del 2009 (D.M) i finalitzaran el 23 de juny del 2010.
Para Secundaria las clases comenzarán el día 15 de septiembre de 2009 (D.M) y finalizarán el 23 de Junio de 2010.
En setembre i juny l’horari de matí de 8'30h a 13'30h.
En septiembre y junio el horario de mañana de 8’30h a 13’30h.
A partir del mes d'octubre l'horari serà :
A partir del mes de octubre el horario será :

Horari lectiu per a les etapes d'Ed. Infantil i Primària/
Horario lectivo para las etapas de Ed. Infantil y Primaria
De Dilluns a Divendres de 9,30 h a 13,00 h
De Lunes a Viernes de 9,30 h a 13,00 h
Vesprades de 15,00 h a 17,00 h
Tardes de 15,00 h a 17,00 h
Vesprades del Divendres lliure per a tots els alumnes.
Tardes del Viernes libre para todos los alumnos.


Horari lectiu per a 1r i 2n de E.S.O/
Horario lectivo para 1º y 2º de E.S.O

Matí de Dilluns de 9,30h a 13,30h
Mañana de Lunes de 9,30h a 13,30h
Matí de Dimarts i Dimecres de 8,30 h a 13,30 h
Mañana de Martes y Miércoles de 8,30 h a 13,30 h
Matí de Dijous i Divendres de 8,30 h a 12,40 h
Mañana de Jueves y Viernes de 8,30 h a 12,40 h
Vesprades de 15,00 h a 17,00 h
Tardes de 15,00 h a 17,00 h
Vesprada del Divendres lliure per a tot l'alumnat
Horari lectiu per a 3r i 4t de E.S.O/
Horario lectivo para 3º y 4º de E.S.O
Matí de Dilluns a Dijous de 8,30 h a 13,30 h
Mañana de Lunes a Jueves de 8,30 h a 13,30 h
Matí de Divendres de 8,30h a 12,40h
Mañana de Viernes de 8,30h a 12,40h
Vesprades de 15,00 h a 17,00 h
Tardes de 15,00 h a 17,00 h
Vesprada del Divendres lliure per a tot l'alumnat.
Tarde del Viernes libre para todo el alumnado.
Tarde del Viernes libre para todo el alumnado

Preguem respecten al màxim l'horari establit i evitar per part dels pares l'accés a les aules durant l'horari lectiu.
El professorat atendrà en horari de tutories a tots els pares i mares que així ho desitgen.
Rogamos respeten al máximo el horario establecido y evitar por parte de los padres el acceso a las aulas durante el horario lectivo.
El profesorado atenderá en horario de tutorías a todos los padres y madres que así lo deseen.Seran festius durant el curs escolar, els dies següents:/ Serán festivos durante el curso escolar, los días siguientes:

9 d'octubre, dia de la Comunitat Valenciana/ 9 de Octubre, día de la Comunidad Valenciana

12 d’octubre (dia de la Hispanitat)/ 12 de octubre (día de la Hispanidad)

7 de desembre (pont)/ 7 de diciembre (puente)

8 de desembre, Dia de la Inmaculada Concepció/ 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción

23 de desembre del 2009 al 6 de gener del 2010, ambdós inclosos, festivitat de Nadal/23 de diciembre del 2009 al 6 de enero del 2010, ambos incluidos, festividad de Navidad.

3 de febrer (festivitat local Sant Blai)*/ 3 de febrero (festividad local San Blas)*

19 de març, Sant Josep/ 19 de Marzo, San José

01 al 12 d’abril del 2010, ambdós inclosos, festivitat de Pasqua/01 al 12 d’abril del 2010, ambos incluidos, festividad de Pascua

*A falta per confirmar dos dies de festivitat local/ A falta por confirmar dos días de festividad local

UNIFORME:

Durant tot el curs escolar els alumnes del centre hauran d'uniformar-se de la manera següent:
Durante todo el curso escolar los alumnos/as del centro deberán uniformarse de la siguiente manera:
Per a l'Etapa d'Educació Infantil i Primària: Uniforme marró, model del Col·legi i sabates marrons.
Para la Etapa de Educación Infantil y Primaria: Uniforme marrón, modelo del Colegio y zapatos marrones.
Per a l'Etapa de E.S.O.: Uniforme blau, model del Col·legi i sabates negres.
Para la Etapa de E.S.O.: Uniforme azul, modelo del Colegio y zapatos negros.

EQUIP D'EDUCACIÓ FÍSICA:/ EQUIPO DE EDUCACIÓN FÍSICA:

Per a l'Etapa d'Ed. Infantil i Primària: Xandall roig, model del Col·legi, amb
sabatilles esportives i calcetins blancs.
Para la Etapa de Ed. Infantil y Primaria: Chándal rojo, modelo del Colegio, con
zapatillas deportivas y calcetines blancos.
Per a l'Etapa de E.S.O.: Xandall blau, model del Col·legi, amb
sabatilles esportives i calcetins blancs.
Para la Etapa de E.S.O.: Chándal azul, modelo del Colegio, con
zapatillas deportivas y calcetines blancos.

EN LES ÈPOQUES DE CALOR:/ EN LAS ÉPOCAS DE CALOR:

Per a l'Etapa d'Ed. Infantil i Primària: Camiseta amb pantaló curt roig, model del Col·legi i sabatilles esportives i calcetins blancs.
Para la Etapa de Ed. Infantil y Primaria: Camiseta con pantalón corto rojo, modelo del Colegio y zapatillas deportivas y calcetines blancos.
Per a l'Etapa de E.S.O: Camiseta del xandall amb pantaló curt blau, model del Col·legi, sabatilles esportives i calcetins blancs.
Para la Etapa de E.S.O: Camiseta del chándal con pantalón corto azul, modelo del Colegio, zapatillas deportivas y calcetines blancos.

Tots els uniformes, xandalls i camisetes es podran adquirir en el Corte Inglés, (amb els anagrames i l'escut del col·legi). En el mes de juliol, hi ha rebaixes.
Todos los uniformes, chándales y camisetas se podrán adquirir en el Corte Inglés, (con los anagramas y el escudo del colegio). En el mes de julio, hay rebajas.

Preguem que tots els alumnes s'acullen a estes instruccions, per a evitar les sancions que puguen derivar-se de no atindre's a les normes.
Rogamos que todos los alumnos / as se acojan a estas instrucciones, para evitar las sanciones que puedan derivarse de no atenerse a las normas.
Recomanem porten la roba marcada, així evitarem les freqüents perdudes.
Recomendamos traigan la ropa marcada, así evitaremos las frecuentes perdidas.

Així mateix, els recordem que no està permesa l'entrada de telèfons mòbils ni aparells tecnològics (mp3, càmeres de fotos, vídeo, etc..), ni portar pírcings ni tatuatges visibles, mesura acordada pel claustre de professors del centre escolar.
Así mismo, les recordamos que no está permitida la entrada de teléfonos móviles ni aparatos tecnológicos(mp3, cámaras de foros, vídeo, etc..), ni llevar piercings ni tatuajes visibles, medida acordada por el claustro de profesores del centro escolar.La venda de llibres en el Col·legi serà el 04 (divendres) al matí i a la vesprada i el 05 (dissabte) al matí de setembre.
(L'AMPA comunica que no vendrà llibres als que no estiguen al corrent dels pagaments)
L’últim dia de venda, es tornaran els llibres a les editorials que no s’hagen venut.
La venta de libros en el Colegio será el 04 (viernes) por la mañana y por la tarde y el 05 (sábado) por la mañana de Septiembre.
(El AMPA comunica que no venderá libros a quienes no estén al corriente de los pagos)
El último día de venta, se devolverán los libros a las editoriales que no se hayan vendido.

Tot l’alumnat de d’Educació Primària (desde 1r fins a 6é) serà beneficiari del programa de gratuïtat dels llibres de text, que es regula en l’Ordre de 6 de juny de 2007, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport per la que s’inicia el programa de gratuïtat dels llibres de text per a l’alumnat de l’Ensenyament Bàsic en els centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana.
El alumnado de Educación Primaria (desde 1º a 6º) será beneficiario del programa de gratuidad de los libros de texto, que se regula en la Orden del 6 de junio de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte por la que se inicia el programa de gratuidad de libros de texto para el alumnado de la Enseñanza Básica en los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Valenciana.

El menjador escolar començarà el dimarts 08 de setembre i serà opcional, així com el de juny.
Aviseu a direcció abans de la data indicada i apunteu-vos en les llistes de porteria que tindreu a la vostra disposició els dies previs a l'inici del curs escolar, si l’alumne es quedara al menjador en setembre.
Els alumnes que estiguen apuntats tot l'any al menjador, i es donen de baixa en algun mes no podran tornar a apuntar-se en el mateix curs escolar.
El comedor escolar comenzará el martes 08 de septiembre y será opcional, así como el de junio.
Avisad a dirección antes de la fecha indicada i apuntaros en las listas de portería que estarán a vuestra disposición los días previos al inicio de curso escolar, si el alumno/a se quedara al comedor en septiembre.
Los alumnos que estén apuntados todo el año al comedor y se den de baja en algún mes no podrán volver a apuntarse en el mismo curso escolar.


QUOTES D'ENSENYANÇA I SERVICIS:/CUOTAS DE ENSEÑANZA Y SERVICIOS
Servici de Menjador:/Servicio de comedor 90 €/mes.
Segur Escolar:/ Seguro Escolar 12 €
Obra:/ Obra 24,04 €
Aportació Col.legi:/Aportación Colegio 12 €Esperant que esta informació vos servisca d'ajuda i desitjant que passeu unes felices vacacions, vos saluda atentament.
Esperando que esta información os sirva de ayuda y deseando que paséis unas felices vacaciones, os saluda atentamente.La directora
María Dolores Peinado Villamor

0 comentarios:

busca en los contenidos del blog

contador de visitas